Carit Etlar

Forside | Indhold | Nyhedsmail | Om websiden | E-mail

Titel.
Flere end de herunder linkede kapitler har været omtalt her på websiden. Efter en ekstra gennemgang vil de blive tilføjet.
Indtil nu er følgende kapitler medtaget her på listen:   Indledning. - Det umulige Dampskib. - Frederik den Syvende i Fredericia.
En Aften i Sønderho. - Jerichaus Paaskeaften. - Hvorledes Salomon Baadsmand og Gjøngehøvdingen blev til. - Gamle Venner mødes.

2. "Det umulige Dampskib".

Herunder er nogle kommentarer til kapitlet.

Læs eller download selve kapitlet her...
Etlars far Jørgen Christian var, foruden at være købmand og tobaksfabrikant, også tildelt det offentlige hverv som brandinspektør i Fredericia.
Rygtet om dampskibet Caledonia, "det Skib derovre i Kjøbenhavn, det gaaer ved Røg og Damp", havde forlængst bredt sig også til Jylland. Men det var ikke Caledonia der var den første dampfærge i fast rutefart til Fredericia. Det var den nye færge "Dania", som i det ydre lignede Caledonia. Dog havde "Dania" en mast mere end Caledonias ene, damp var godt, men ekstra sejl i medvind var ikke at foragte.
 Dampfærgen ved Snoghøi.
Efter at have forladt Fredericia lægger en dampfærge til ved anløbsbroen ved Snoghøj. Fra Fredericia
sejlede man sønden om Fyn mod København. Aarhusruten gik direkte over Kattegat, og H. C. Andersen
fortæller lidt om længere nede her på siden om den farefulde færd. På billedet er diligencen er på vej
ned til skibet, formentlig med passagerer og post. Del af xylografi fra midten af 1800-tallet af ukendt
oprindelse. Skibet på billedet er dog ikke "Dania" men en af efterfølgerne. Klik og se billedet større.

Augusta Etlar fortæller i "Minder" om den nye dampfærge "Dania", der for første gang skulde anløbe Fredericias havn, at det selvfølgelig var "en affære" som en brandinspektør skulle undersøge og tage sig af, der var jo ild ombord. Og da "Dania" var ved at ankomme byen iklædte brandinspektøren, Etlars far, sig sin uniform, og:
Brandofficer
Brandofficer ca. 1815.
"Fra Det Nittende Aarhundrede -
Vore bedsteforældres Tid", spalte
47-48. Det Nordiske Forlag, 1900.
  ...da Solen sank bag den vestre Vold, aabnedes Brandinspektørens Dør. Jørgen Christian, fulgt af Hustru og fire lange Drenge i stribet Linnedstøi, kom tilsyne og gik ned mod Stranden. Han var denne Dag klædt i Uniform, blaa Kjole med rød Krave og røde Opslag, en Guldsnor om Kaskjetten og Kaarde med forgyldt Hæfte ved Siden. Der hvilede et bestemt og høitideligt Udtryk over ham. Han hilste koldt, gik nogle Skridt foran Familien og holdt ikke af, at Sønnerne underveis kom med Spørgsmaal og Bemærkninger.
Efter dampskibet havde lagt til ved kajen i Fredericia gik brandinspektøren:
  ...Jørgen Christian langsomt og værdigt hen til Dampskibet og hilste paa Kaptainen. "Jeg er Brandinspektøren her," udbrød han med Eftertryk paa Ordene, "og har at paasee, at man gaaer forsigtig tilværks med farlige og let antændelige Sager indenfor Fæstningens Volde. Alt er vel i Orden ombord hos Dem? - ingen Fare for Ild og Lys?"
  "Nei, saa min Sjæl, om der er!" svarede Kapitainen med et blidt Smil. "Hr. Brandinspektøren kan da nok begribe, at vi hverken har Lyst til at lade os svies eller steges her ombord. I maa gjerne besee Maskineriet og forvisse Jer om, at det Hele gaaer lovformeligt til."
  Jørgen Christian betænkte sig et Øieblik, vinkede derefter til Brandmester Therkelsen om at ledsage ham og gik saa ombord med faste Skridt, som en Mand, der giver sig Gud i Vold. Han lod sig føre omkring mellem Maskinerne, dem han eftersaae med en Kjenders kyndige Mine, nikkede af og til bifaldende; Therkelsen ligesaa. Det eneste, denne fandt at udsætte paa den hele Mekanisme var, at der behøvedes Fyrsted ombord.
  Da Jørgen Christian atter steg op paa Dækket sammen med Kapitainen, saae han tilbage, ind paa Land, hvor hans Hustru og de fire lange Drenge stode opstillede. "Kom kun nærmere, Ursula!" raabte han og vinkede med Haanden over mod Familien. "I skal ikke være bange. Jeg er her jo."
Den 21. juni 1827 var det ny dampskib "Dania" ankommet til København, fra London.
Den første offentlige sejlads med skibet fandt sted sankt hansdag den 24. juni 1827, og det var fra Toldboden i København og til Bellevue.
Danias første tur.
Notits i "Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs
Efterretninger" om "Danias" første tur til Fredericia den 7. juli 1827.
De følgende uger gentog "Dania" disse prøvesejladser til og fra Bellevue.
Den 28. juni meddeles det så i "Kiøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger" at "Dania" fremover vil afgå fra København og til Fredericia hveranden lørdag morgen klokken 6.
Den første tur til Fredericia ville blive lørdag morgen den 7. juli.
Tilbageturen fra Fredericia ville blive efterfølgende mandage om aftenen klokken 18.

Det var således lørdag aften den 7. juli 1827, at brandinspektør Jørgen Christian iklædte sig sin uniform, og fulgt af sin familie, gik ned til havnen for at inspicere den nyankomne dampfærge "Dania". Etlar, den unge Carl Brosbøll, var da næsten 11 år gammel.

Samtidig med rutefarten til Fredericia, begyndte "Dania" også ture fra København over Kattegat og til Aarhus. Hveranden uge til henholdsvis Fredericia og Århus.

Tre år efter den første sejlads til Fredericia, rejste H. C. Andersen den 31. maj 1830 med "Dania", fra København og til Aarhus. Andersen var da 25 år gammel.
Andersen havde engang i sin skoletid påbegyndt en historisk roman, "Christian den Andens Dværg", som han ville samle noget manglede stof til i Jylland. Edvard Collin havde givet Andersen anbefalinger med til "spidserne" i Aarhus, hvor Andersen skulle begynde sin rundrejse.
I sin første selvbiografi, "Levnedsbogen", i afsnittet "Studenterliv 8", fortæller Andersen om rejsen med dampfærgen:
  Jeg glædede mig så meget til denne Tur og længtes efter at se de jyske Heder og der møde de såkaldte “Kæltringer”, hvis Liv Steen Steensen Blicher, siden så karakteristisk har skildret til os i sine Noveller.
  Jeg havde Feber, men vovede mig dog sidst i April på dampskibet Dania og ilede uden at vide det eller drømme derom, en Katastrofe i mit Liv i Møde, der mere end noget andet, ganske forandrede mit Hele åndelige Jeg, mit Væsen som Digter, mine Anskuelser af det hele Liv. Det var et smukt Vejr da vi gik ombord, en sand Lysttur lige til Helsingør, men nu begyndte det at blæse op til en halv Storm og således vare vi næsten 2 Nætter og Dage i Kattegat, hvor Søen slog op over Skibet og jeg hvert Øjeblik troede at nu var det Hele forbi.
- - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - -


© www.CaritEtlar.dk - Websiden er sidst rettet den 21/07/2018 16:59:01